Etusivu    Hallitus    Säännöt    FAQ    Tapahtumat    Jäseneksi?
Artikkeleita    Tutkimukset     Linkit    In english


KOKONAISVALTAISEN KOIRANJALOSTUKSEN TUKI RY
Hyvinvointi - Etiikka - Terveys - Ideologia

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä HETI. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja virallinen kieli suomi.

Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea koiranjalostustutkimuksen yleisiä edellytyksiä ja toimia alan poikkitieteellisenä, valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää eettisten näkökohtien huomioonottamista koiranjalostuksessa, sekä edistää ja kehittää alan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harrastajien sekä ammattilaisten yhteistyötä ja alan koulutusta sekä tutkimusta, ja valvoa tutkimuksen yleisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seminaareja ja muita yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tehdä aloitteita eri viranomaisille sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Jäsenet


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, hyväksymispäätöksen on oltava yksimielinen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksun maksuajan ja -tavan päättää hallitus.

Hallitus


Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa on vuosittain kaksi jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Ensikertaa valittujen hallituksen jäsenten erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhden toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokoukset

10§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana hallituksen määräämällä paikkakunnalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden (30) kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11§
Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Syyskokous

12§
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi
6.valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastaja
8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9.kokouksen päättäminen

Kevätkokous

13§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8.kokouksen päättäminen

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

              © 2005 Kokonaisvaltaisen Koiranjalostuksen Tuki ry