Koiranhankintaopas

koiranhankintaopas_150.jpg

Oppaan ja sen liitteet löydät tästä linkistä

Koiranhankintaopas nyt myös englanninkielisenä linkistä

Download and read the free
Dog Buyer’s Guide  

Ajankohtaista


2.2.2015 HETIn artikkeli- ja uutispankit sekä HETI-lehdet on avattu vapaasti luettavaksi.
..........................................................

14.10.2014 ARTIKKELI
Rotukoirien jalostus - näillä mennään
Artikkeli luettavissa Artikkelit sivulla ..........................................................

29.9.2013 UUTINEN
Pitkien selkien ja pienikokoisuuden jalostamisella on negatiivisia yhteyksiä koirien terveyteen
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

12.9.2013 UUTINEN
FM Marjo Hytösen väitös Geenivirhe aiheuttaa häiriöitä koiran karvoituksen ja hampaiden kehityksessä
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

27.7.2013 UUTINEN
ELL Anu Lappalaisen väitös 14.6.2013: Koirien perinnöllisistä luustosairauksista uutta tietoa röntgenseulonnalla
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

27.7.2013 UUTINEN
Dopamiini-trasportaatiogeeni mahdollisesti syynä poissaolo- ja aggressiivisuuskohtauksiin belgianpaimenkoira malinois?illa
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Uusi tieteellinen lehti koiratutkimukselle
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Atooppiseen ihottumaan yhteydessä oleva geeni paikannettu
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

13.7.2013 UUTINEN
Geeniterapia parantaa tyypin 1 diabetesta sairastavat koirat
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

2.5.2013 UUTINEN
Kastroidut ja sterilisoidut koirat elävät pidempään
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

3.4.2013 UUTINEN
Hengitysvaikeuksia pidetään tietyille roduille normaalina
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

3.4.2013 UUTINEN
Aikaisen steriloinnin ja kastroinnin vaikutukset terveyteen kultaisillanoutajilla
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

22.2.2013 UUTINEN
Omistajat eivät aina tunnista koiriensa äänipelkoa
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

22.2.2013 UUTINEN
Sama geenivirhe aiheuttaa Pompen taudin sekä koirille että ihmisille
Uutinen luettavissa uutispankissa ..........................................................

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:298586 kpl

Säännöt

 

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry, 3.9.2010

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä HETI. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja virallinen kieli suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea koiranjalostustutkimuksen yleisiä edellytyksiä ja toimia alan poikkitieteellisenä, valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää eettisten näkökohtien huomioon ottamista koiranjalostuksessa, sekä edistää ja kehittää alan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harrastajien sekä ammattilaisten yhteistyötä ja alan koulutusta sekä tutkimusta, ja valvoa tutkimuksen yleisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seminaareja ja muita yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tehdä aloitteita eri viranomaisille sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, hyväksymispäätöksen on oltava yksimielinen.

Jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksun maksuajan ja -tavan päättää hallitus.

Hallitus


5 §
Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa on vuosittain kaksi jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Ensi kertaa valittujen hallituksen jäsenten erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhden toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

8 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

9 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokoukset

10 §
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-lokakuun aikana hallituksen määräämällä paikkakunnalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden (30) kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §
Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, yhdistysjäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Varsinainen kokous

12 §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi
8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.