Geneettinen Umpikuja: Koiran geneettisen tulevaisuuden kartoitus

kuusiosaisen artikkelisarjan 3. osa

 

Alla oleva artikkelisarjan komas osa on koko kuusiosaisen sarjan vaikeimmin ymmärrettävä ja myöskin hankalin käännöstyö. Vaikka teksti voi ensilukemalla tuntua liian hankalalta tavallisen koirankasvattajan käsityskyvylle, on jo seuraava lukukerta helpompi. Samalla aukeavat myös aikaisempien osien asiat aivan uudella tavalla ja oppii ymmärtämään koiran perinnöllisyyttä kokonaisvaltaisemmin. Kääntäjä.

 

Canine Genome Project:in luotsaama koiran geenikartan rakentaminen toivottavasti vihdoin johtaa perinnöllisten vikojen karsiutumiseen.

Susan Thorpe-Vargas, Ph.D. and John Cargill, M.A., M.B.A., M.S.

Käännös Inkeri Kangasvuo

 

Vuonna 1991 alkoi ihmiskunnan aatehistorian kaikkien aikojen suurin tehtävä. Vielä suurempana haasteena, kuin konsanaan kuukävely, ihmisen perimän kansainvälinen kartoitushanke (Human Genome Map Project, HUGO) kiehtoo mielikuvitusta käsitteiden ja monimutkaisuuden ehdoilla.

 

Projektin perimmäinen tarkoitus on ottaa selvää ihmisen genomin 3 miljardin emäsparin lopullisesta järjestyksestä (genomi tarkoittaa tietyn organismin kaikkea perinnöllistä materiaalia; genomin koko määritellään yleensä sen emäsparien kokonaislukumäärällä). Tämä valtaisa voimanponnistus on ”valunut yli äyräidensä” myös muihin lajeihin ja satoa voidaan korjata myös koiran genomin kartoituksessa. Koiran genomikartoitusta - jota ei hämmennä sosiaaliset, eettiset ja lainvoimaiset seuraukset, kuten on laita ihmisen genomin kartoitusprojektissa - voidaan käyttää parantamaan koiriemme elämänlaatua ja auttaa meitä siitä geneettisestä umpikujasta, jossa nyt olemme. Koiranomistajat maksavat miljoonia dollareita joka vuosi tutkiessaan ja hoitaessaan koirillaan havaittuja perinnöllisiä vikoja. Meillä on tällä hetkellä käytössämme perustyökalut estääksemme tai parantaaksemme koiriemme fyysisiä kärsimyksiä. Todella kansainvälisessä taistelussamme koirayhteisö astui pienen askeleen eteenpäin julkaistessaan koiralajin ensimmäisen kytkentäkartan paljon aiemmin kuin odotettiin.

 

Ensimmäinen monista esteistä

Yksi suurimmista ylitettävistä esteistä ihmisen tai koiran genomin kartoituksessa on sijoittaa geeni tai geenimerkki tiettyyn kromosmiin. Kromosomit ovat erityisiä itsestään jakautuvia DNA-yksikköjä, jotka koostuvat neljästä eri nukleotidiemäksestä: sytosiinistä (C), jonka parina on aina guaniini (G) ja adeniinista (A), jonka parina on aina tymiini (T). Näiden DNA-yksiköiden järjestys määrää ne geenituotteet, jotka antavat kaikelle elämälle sen fyysisen olomuodon. Ihmisellä on 46 kromosomia ja koiralla 78. Valitettavasti geenimerkin sijoittaminen oikeaan kromosomiin on ollut koiralla vaikeampaa, sillä suurin osa  kromosomeista on samanmuotoisia ja monet ovat melko samankokoisia. Nisäkkäillä perinnöllinen materiaali on eristetty solun tumaan. Kun solu kasvaa ja alkaa jakautua kahtia, se kaksinkertaistaa tämän perinnöllisen materiaalin, jolloin jokaiseen uuteen soluun tulee sama määrä sitä. Tätä tapahtumaa sanotaan mitoosiksi, ja mitä tahansa organismia, jossa tätä tapahtuu sanotaan eukaryootiksi (aitotumalliseksi). Toisenlainen solunjakautuminen, meioosi, tapahtuu kun gameetit (uroksen ja naaraan lisääntymiseen erikoistuneet solut, siittiöt ja munasolut) muodostuvat. Tässä tapahtumassa muodostuvat neljä solua sisältävät kuitenkin vain puolet alkuperäisistä kromosomeista (haploidi solu). Tämä on järkevää, siittiön ja munasolun yhdistyessä yhtyvät puolet emän ja puolet isän perintötekijöistä.

 

Kromosomit on mahdollista nähdä vain tietyssä solun jakautumisvaiheessa. Paras aika visualisoida ne on keskivaiheessa (metafaasi). Normaalisti kromosomit ovat hajaantuneessa tilassa, eikä niitä voi nähdä tavallisella valomikroskoopilla. Juuri ennen solunjakautumista, ne keräytyvät kokoon. Tässä vaiheessa on mahdollista ottaa kuva kaikista solun kromosomeista. Kutsumme tätä karyotyypiksi, tässä vaiheessa voimme nähdä kromosomien lukumäärän, koon ja ulkomuodon. Koiran karyotyypin määrittäminen oli välttämätöntä, ennen kuin tutkijat saattoivat sijoittaa geenit tai geenimerkit oikeisiin kromosomeihin. Kromosomispesifiset markkerit varmistavat, että kaikki koiran kromosomit tulevat edustetuiksi geenikartalla ja että kytkentäryhmät ovat sijoitettu fyysisesti oikeisiin paikkoihin. Englannissa tehdyn loistavan työn ansioista, tämä vaikea este on ylitetty. Tietäen, että koiralla on 39 haploidia kromosomia, tutkijat käyttivät uroskoiraa kokeissaan, sillä Y-kromosomi on helppo nähdä. Vain 38 kromosomia täytyi tunnistaa.

 

Aluksi tutkijat erottelivat kromosomit niiden DNA sisällön mukaan käyttäen kahta fluoresoivaa väriainetta, tunnistaakseen emäsparien suhteet värjäämällä joko A-G tai C-T rikkaat alueet. Käyttämällä ”dual-laser flow cytometry” tekniikkaa (menetelmä, jossa ulkopuolisen valon ja fluoresoivien väriaineiden avulla optisesti skannataan yhtä tai useampaa tiettyä solun komponenttia, jotka virtaavat nestemäisessä väliaineessa. ”Dual-laser” menetelmässä käytetään kahta eri aallonpituista laser-sädettä), he saattoivat jakaa näytteen 32 eri osaan. 22 osaa sisälsi yhden kromosomin kukin, ja jäljellä olevat kahdeksan sisälsivät kaksi kromosomia kukin. Siten kaikki kromosomit saatiin todennettua. Tunnistaakseen kromosomityypit, he käyttivät näitä osasia ”värjätäkseen” normaalin keskivaiheen kromosomiston (solussa, joka on kemiallisesti ”pysäytetty” tilaan, ettei se enää jakaudu) ja korostivat kromosomit käyttäen FISH (fluorescent in-situ hybridization, fluoresoiva in-situ hybridisaatio) tekniikkaa (menetelmä, jossa fluoresoivilla väriaineilla värjätty DNA-koetin lisätään väliaineeseen, jossa tutkittava DNA on yksinkertaisena juosteena. Kun denaturoitu DNA kiertyy takaisin kaksoiskierteeksi värjätty DNA-koetin hybridisoituu kohde DNA-juosteeseen).

 

Hybridisaatio on hyvin tärkeä käsite ymmärtää, koska se on perustana monille eri menetelmille, joita käytetään tutkittaessa DNA:ta. Kun muistetaan, että mahdolliset emäsparit ovat C-G ja A-T ja DNA-juosteessa on AATGGCTAT, on sen vastinjuosteen emäsparijärjestys TTACCGATA. FISH-menetelmässä vastaavat DNA tai RNA juosteet liittyvät toisiinsa. Jos toinen juosteista on fluoresoivasti värjätty, sitä voidaan käyttää paikallistamaan vastinalueensa toisessa DNA-juosteessa. Toiset koettimet käyttävät röntgen (radiographic) tai immunologisia leimoja. Hybridikoettimista kerrotaan lisää, kun käsittelemme kartoitukseen käytettäviä toimintamalleja.

 

Kartoittamisesta

Aivan kuten tavallisetkin kartat, genettiset kartat mahdollistavat geenien ja kromosomien avaruudellisen käsittämisen ja kuvantavat monia eri tietoalueita. Kartat ovat samanlaisia myös siinä suhteessa, että on olemassa monenlaisia geneettisiä karttoja, joista jokainen on mittakaavaltaan erilainen.

 

Karyotyyppi (tunnetaan myös nimellä sytogeeninen kartta) on resoluutioltaan fyysisten karttojen matalin. Tarkin resoluutio olisi sellaisella kartalla, joka esittää geenin luennan (transkription) jälkeiset muunnelmat, kunhan tunnemme emäsparijärjestyksen kokonaan. Kytkentäkartta on toisenlainen geenikartta.

 

Lopullinen geenikartta tulee olemaan fyysisen ja kytkentäkartan yhdistelmä. Tällainen kartta kertoo missä kromosomissa kukin geeni on, kuinka monta emäsparia erottaa geenimerkit toisistaan, geenipaikkojen suhteelliset etäisyydet ja lopulta täydellisen emäspari-juosteen. Kun koko juoste on määritelty, meidän täytyy etsiä kaikki geenit ja käyttää tätä tietoa niiden toiminnan määrittämiseksi.

 

Geenikarttojen soveltaminen pelkästään lääketieteeseen on valtavaa. Nämä tiedot, joita käytetään diagnosoitaessa vahingollisia mutaatioita, liitettynä tulevaisuuden geeniterapia teknologioihin, voi johtaa perinnöllisten sairauksien hävittämiseen. Voimme myös oppia, kuinka tietyt käyttäytymisominaisuudet periytyvät, tämä kiinnostaa koirankasvattajia.

 

Kytkentä(ryhmät)

Vuonna 1865, modernin genetiikan isä, nuori munkki nimeltään Gregor Mendel, julkaisi tutkimuksensa, jossa hän päätteli tiettyjen ominaisuuksien periytymisen tutkittuaan hernekasveja. Valitessaan tutkittavat ominaisuudet, oli ollut onni, että Mendel oli valinnut juuri kyseiset ominaisuudet, sillä ne kaikki sattuivat sijaitsemaan eri kytkentäryhmissä. Perussääntönä on, että kytkentäryhmät vastaavat yksittäisiä kromosomeja ja kytkentäryhmien lukumäärä vastaa kromosomiston haploidia lukua. Siten koiralla on 39 kytkentäryhmää.

 

Mendelin huomiot johtivat päätelmiin, joita kutsutaan Mendelin ”laeiksi”. Ensimmäinen kertoo, että ”tietyt tekijät” (geenit) esiintyvät erilaisina tyyppeinä (alleeleina). Kun gameetit (sukusolut) syntyvät, nämä erityyppiset tekijät periytyvät toisistaan riippumatta. Mendelin toinen ”laki” ennustaa, että eri geenit (tarkoittaen ominaisuutta koodaavat geenit, jotka eivät ole samassa kromosomissa) jakautuvat erilaisiin jälkeläistyyppeihin tilastollisesti samassa suhteessa. Nämä tyypit ovat vanhempien tyypit ja yhdistelmätyypit. Kuitenkin, kun geenit koodaavat ominaisuuksia, jotka ovat samassa kromosomissa, yhdistelmätyyppejä on vähemmän kuin ennustettu 50%. Amerikkalainen geneetikko Thomas Hunt Morgan ehdotti tämän yhdistelmätyyppien vähäisemmän määrän johtuvan yksinkertaisesti siitä, kuinka kaukana geenit ovat toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan geenit ovat, sitä todennäköisempää on, että ne pysyvät kytkeytyneinä ja yhdessä. Tätä tietoa voimme käyttää hyväksi ennustaessamme kahden geenilokuksen suhteellista etäisyyttä toisistaan. Nykyään mittaamme geenimerkkien etäisyyttä käyttämällä mittana senttimorgania (cM). Kahden lokuksen sanotaan olevan 1cM etäisyydellä toisistaan, jos ne rekombinaatiossa joutuvat erilleen 1%:ssa tapauksista. Tämä vastaa karkeasti noin 1 miljoonan emäsparin fyysistä etäisyyttä.

 

Seuraava askel kartoituksessa on määritellä geenimerkkien oikea järjestys. Sanotaan, että geeni A on 5 cM etäisyydellä geenistä C ja geeni C puolestaan 7 cM etäisyydellä geenistä B. Jos sitten toteamme, että A on 12 cM etäisyydellä B-geenistä, on geenijärjestys: geeni A – geeni C – geeni B. Olisikin mukavaa, jos se olisi näin yksinkertaista, mutta ikäväksemme se ei ole. Koodaavat jaksot, joita kutsutaan eksoneiksi, ovat liian kaukana toisistaan, jotta ne linkittyisivät näin kätevästi, siksi täytyy käyttää erityyppisiä geenimerkkejä. Toinen ongelma on, että verrattuna bakteereihin tai vaikka banaanikärpäsiin, koiralla on aivan liian pieni jälkeläismäärä, jotta tarvittavat rekombinaatiotilastot saataisiin aikaan. Yleensä ihmisellä on vieläkin vähemmän jälkeläisiä.

 

Mikrosatelliittien (geenimerkki, joka esiintyy geenin informaatiota sisältämättömässä jaksossa, intronissa) löytyminen ja käyttö on poistanut tämän esteen. Tähän mennessä on tunnistettu noin 285 noin 1000 koirien mikrosatelliitista, jotka tutkijat arvioivat tarvitsevansa koiran genomin kartoittamiseen. (Arviolta tällä hetkellä tunnetaan jo 1700-2000 mikrosatelliittia – tieto vuodelta 2005) Geenien seassa on pitkiä intronijaksoja. Näissä inroneissa olevia DNA-jaksoja voidaan seurata, koska niiden erikoislaatuiset jaksot ovat perinnöllisiä.

 

Jotta nämä geenimerkit olisivat hyödyllisiä tulee niiden olla samanlaisia lajin, rodun ja/tai suvun kesken, kuitenkin niiden pitää olla riittävän erilaisia (polymorfisia), jotta eroavaisuudet yksilöiden välillä voidaan havaita.

 

On olemassa di-, tri- ja tetra- toistojaksoja, mutta perustamistapahtumasta ja tiukasta linjasiitoksesta, joka on ominaista puhdasrotuisilla koirilla, käyttökelpoisimmat mikrosatelliitit koiran geneettisen kytkentäkartan selventämiseksi ovat olleet tetra-toistojaksot. (Perustamistapahtuma on yksinkertaisesti äkillistä ja satunnaista geenien ajautumista sukupolvesta toiseen). Nämä neljän nukleotidin toistojaksot esiintyvät yleensä 10-30 pituisina yksikköinä. Pentu saattaa saada (ATTG) 14 toistojakson emältään ja (GACA) 22 jakson isältään. Sen pentuetoveri on saattanut periä täysin saman toistojakson emältään, mutta mutaatio tässä DNA-jaksossa aiheuttaakin sen, että tuloksena se saakin (GACA) 21 jakson, eikä isän vastaavaa. Vaikka nämä alueet eivät olekaan ”geenejä”, eroja toistojaksojen lukumäärässä kutsutaan myös ”alleeleiksi” (pituuden polymorfismi/monimuotoisuus). Teknologisen edistymisen vuoksi on melko helppoa määritellä kahden eri genotyypin ero ja nämä toimenpiteet ovat olleet perustana monille nykyisille polveutumismäärityksille. Mitä enemmän alleeleja mikrosatelliitilla on, sitä todennäköisempää on sen hyödyllisyys.

 

Näissä informaatiota sisältämättömissä jaksoissa tapahtuvat mutaatiot eivät aiheuta muutoksia koiran ulkomuotoon/fenotyyppiin, mutta liitettäessä nämä geenimerkit alleeleihin tai geeneihin, jotka luonnehtivat tiettyä sairautta, johtaa se geenitesteihin ja kantajien tai sairaiden identifioimiseen. Useita testejä on jo saatavilla. Nämä mikrosatelliitit ovat erityisen hyödyllisiä kantajien identifioimiseen niissä perinnöllisissä sairauksissa, jotka johtuvat geenin eri kohdissa olevista mutaatioista. Tämä on syy, miksi saman sairauden diagnosoimiseen tarvitaan rotukohtaisia testejä.

 

Yhdistelmä DNA teknologia antaa mahdollisuuden mittakaavaltaan tarkempien kytkentäkarttojen laatimiselle. Eräs ranskalainen laboratorio on käyttänyt säteilyä ihmisen kromosomien paloittelemiseen, ja liittänyt näitä paloja toisten lajien soluihin. Näitä hybridisoluja voidaan käsitellä siten, että vain nämä tietyt ihmisen kromosomin osat ovat säilyneet/säilyvät. Määriteltäessä ne geenimerkit, jotka säilyvät yhdessä säteilyttämisen jälkeenkin, asettaa niiden järjestyksen ja etäisyyden toisistaan tarkempaan mittakaavaan. Näitä tekniikoita on käytetty myös koiran geenikartan laatimisessa, ja työ edistyy nopeasti koiralle tyypillisen ns. ”radiation hybrid panel”:n laatimiseksi.

 

Fyysisten karttojen maailma

Kytkentäkarttojen lisäksi on olemassa erityyppisiä fyysisiä karttoja:

 

Kromosmi(sto)kartat

Alimman/matalimman mittakaavan fyysinen kartta on sytogeeninen kartta eli karyotyyppi. Solun jakautumiskierron metafaasin (keskivaihe) ja interfaasin (välivaihe) aikana on mahdollista värjätä kromosomit tietyillä väriaineilla, jolloin niihin saadaan selviä raidoituksia. Käytettäessä radioaktiivisia merkkejä on mahdollista tunnistaa geenejä tai muita tunnistettuja DNA:n osia omiin kromosomeihinsa ja määritellä niiden etäisyys toisistaan emäsparien lukumäärän mukaan. Kehittynyt FISH menetelmä mahdollistaa geenimerkkien määrittelyn 2Mb - 5Mb etäisyyksille toisistaan (yksi Megabase tai Mb on noin 1 cM = miljoonan emäsparin fyysinen etäisyys)

 

FISH menetelmällä voimme tutkia sairauksiin liittyviä kromosomimutaatioita ja epänormaaliuksia. Saksalaiset tutkijat ovat löytäneet koiran ensimmäisessä kromosomissa siirtymän (eräänlainen mutaatio), joka liittyy koirien nisäkasvaimiin. Sytogeeninen analyysi voi olla käyttökelpoinen ihmisten ja koirien eri typpisten syöpien perinnöllisten mekanismien ymmärtämisessä.

 

Yhdistelmä DNA (cDNA) kartat (Complementary DNA)

Vaikka kahdella geenimerkillä rekombinaatiotiheys voi olla korkeampi, kuin 50%, ei tämä sulje pois mahdollisuutta, että ne ovat samassa kromosomissa. Tämä vaikeuttaa kartoitusta lisää. Niksi on etsiä mihin nästä 39 erilaisesta koiran kromosomista tietty geeni sijoituu. Yksi keino, jota käytetään on, kun tiedetään mitä proteiinia tietty geeni koodaa ja toimia takaperoisesti, jotta saadaan DNA-jakso suunnilleen selville. Kun käytetään synteettistä DNA-jaksoa, joka on liitetty täydentävään hybridikoettimeen, on mahdollista nähdä mihin kohtaan kromosomia geeni sijoittuu.

 

Toinen mahdollisuus sijoittaa geeni oikeaan kromosomiin on tuntea sen geenin emäsparijakso, joka koodaa samaa ominaisuutta toisessa, mutta sukulaislajissa. Esimerkiksi, kaikilla nisäkkäillä on useita yhteisiä geenejä (meillä on DNA-molekyyleissä jopa alempien eläinlajien kanssa yhteisiä konservoituja emäsjaksoja, jotka ovat säilyneet lähes muuttumattomina läpi evoluution). Vaikka kokonaiset kromosomit eivät ole säilyneet lajien joukossa, osia kromosomeista, joita kutsutaan synteenisiksi ryhmiksi, on havaittu.

 

Homologiset geenit ja geenimerkit ihmisen genomikartoitushankkeesta ovat olleet hyödyksi koiran geenien kartoittamisessa ja on oletettavaa, että koiran geenikartta on hyödyksi HUGO-projektille. Kun tiedämme tietyn geenin toimintatavan tai sen paikan kromosomissa yhdellä lajilla, on siinä kohdassa samaa ominaisuutta tai vikaa koodaava geenipaikan kandidaatti myös toisella lajilla. Yksi sellainen vika on SCID (Severe Combined Immunodeficiency), joka aiheutuu ihmisillä ja koirilla mutaatiosta yhdessä proteiinissa, joka muodostaa reseptorikohdan interleukin-2:lle. Tämä vika aiheuttaa korostuneen kyvyttömyyden muodostaa sekä soluvälitteistä, että vasta-ainevälitteistä immuniteettia. Sitä kutsutaan usein “Kuplapoika” sairaudeksi, filmin mukaan, joka kertoi pojasta, jolla oli tämä vika ja joka sen takia asui eristettynä steriilissä kuplahuoneessa.

 

Useita erilaisia laboratoriotekniikoita on käytössä paikallistamaan pienellä genomin alueella olevia eroja. Kun sellainen alue on tunnistettu, on mahdollista käyttää automatisoitua sekvensointi-menetelmää, jotta voidaan tunnistaa kaikki emäsparimutaatiot. Jos tällaiset mutaatiot saavat aikaan proteiinituotteeseen aminohapon korvautumisen toisella, on se mahdollinen etsitty geeni. Kandidattigeeni-lähestymistapa voi säästää paljon aikaa, ei vain tarjoamalla mallin sairauden etenemiselle ja suunnalle, vaan myös esittämällä hoitostrategioita.

 

Luonnon leikkurit

Enemmän kuin 30 vuotta sitten geneetikot löysivät kätevän työkalun. Useita proteiineja eristettiin erilaisista bakteerikannoista ja ne nimettiin pilkkoja- eli restriktioentsyymeiksi, sillä ne pätkivät DNA:ta. Näiden entsyymien normaali toimintatarkoitus oli suojata bakteeria faageilta (bakteereissa loisivilta viruksilta) tai muulta vieraalta DNA:lta. Jokainen pilkkojaentsyymi tunnistaa tietyn kaksijuosteisen jakson, ja juuri tämä erityisominaisuus on ollut äärimmäisen käyttökelpoinen genomikartoituksessa. Satoja pilkkojaentyymejä on eristetty. Kohteesta riippuen, nämä entsyymit tunnistavat katkaisukohtia, jotka ovat neljästä kahdeksaan emäsparin pituisia. Jotkut pilkkojaentsyymit pätkivät DNA:ta hyvin harvoin, josta seuraa pieni määrä erittäin suuria palasia. Yksi keino valmistaa korkea-resoluutioinen fyysinen kartta on pilkkoa kokonainen kromosomi ensin suuriin osiin, järjestää ne oikeaan järjestykseen ja pilkkoa ne sitten aina pienempiin ja pienempiin osasiin, kunnes niiden emäsjärjestys on määritelty. Vaikka tällainen menetelmä tuo enemmän jatkuvuutta ja vähemmän takaiskuja, se ei aina ole yhtä tehokas, kun etsitään tiettyä geeniä.

 

Parempi keino saada aikaan yksityiskohdiltaan tarkempi kartta on ns. ”contig(uous) kartta” (kts. kuva). Se valmistetaan pilkkomalla kromosomi hyvin pieniin osasiin ja kloonamalla nämä palat ja rakentamalla osittain päällekkäin asettuva kloonikirjasto. Kloonaus on yhdistelmätekniikka, jossa DNA-jakso liitetään toiseen soluun, jota kutsutaan kloonausvektoriksi, tämän jälkeen käytetään hyväksi solun omaa jakautumismekanismia, jolloin syntyy lukemattomia kopioita tästä DNA-jaksosta. Tällä tavalla saadaan suuret määrät koemateriaalia.

 

Kloonausvektoreina käytetään usein bakteereja kuten E.coli-bakteereja, mutta uusimmat teknologiset edistysaskeleet ovat mahdollistaneet suurten DNA-jaksojen kloonaamisen käyttämällä keinotekoista kloonausvektoria, joka on tiivistetty lamda-faagiin. Normaalisti tämä virus tunkeutuu bakteeriin ja liittää oman DNA:nsa solun genomiin, jossa se monistuu yhdessä solun DNA:n kanssa. Käyttämällä luonnon omia keinoja on usein onnistuttu myös tässä hankkeessa.

 

Kun sitten genomin tietyn jakson “contig(uous) kartta” on valmistettu yhdessä laboratoriossa, tuloksena oleva geneettinen kirjasto voidaan julkaista, jotta muutkin tutkijat voivat käyttää samaa tietoa. Yleinen viitesysteemi, jota kutsutaan ”sequence-tagged sites” STS, mahdollistaa tämän tiedon jakamisen. STS:t ovat lyhyitä DNA kappaleita (200-500 emäsparin pituisia), joiden erikoiset emäsjärjestykset ja sijainnit tekevät niistä käyttökelpoisia “virstanpylväitä”. Eräs tämän metodin muunnelma on jaksottaa cDNA osittain, mielivaltaisten DNA kappaleiden sijaan. Koska ne ”leimaavat” ilmentävän geenin transkriptiotuotetta, niitä kutsutaan ”expressed sequence tags” EST. Nämä ovat erittäin käyttökelpoisia etsittäessä kandidaattigeenejä.

 

Me olemme vasta alussa

Nykyíset kartoitusmenetelmät, vaikka ovatkin loistavia ja innovatiivisia, ovat jättäneet suuria aukkoja, jotka täytyy täyttää. Geenikartoitus on teknologiavetoista, mutta teknologia maksaa rahaa ja aikaa. Nopeampia ja tarkempia kartoitusmenetelmiä tarvitaan. Koiran genomikartoituksen rahoitus jää yleensä taka-alalle, kun on rinnalle asetetaan ihmisen ja maataloudellisesti tai kaupallisesti tärkeiden lajien genomikartoituksen rahoitus. Mistä tähän pitäisi saada rahoitusta? Jos geenitestaus saa jalansijaa myös koiraharrastuksessa, markkinavoimat aikaansaavat uusien testien syntymisen. Näistä saatuja voittoja voidaan käyttää tutkimustyön rahoituksessa. Jos kasvattajat eivät geenitestaa koiriaan sairauksien varalta, mistä näitä voittoja tulisi? On muutamia käyttökelpoisia lähteitä. Useimmat meistä kääntyisivät rotujärjestöjensä ja Amerikan Kennel Klubin ”Canine Health Foundationin” puoleen. Ehkäpä AKC voisi tehdä enemmän. Jotkut yhtiöt, kuten Ralston Purina Co, rahoittavat nyt jo geenitutkimusta ja niitä tulisi tukea, ei vain sen rahan takia, jota ovat lahjoittaneet vaan myös siksi, että saamme käyttää tukimustyössä heidän sponsoroimiensa kenneliensä koirien jalostustiedostoja. Näistä kysymyksistä kerromme lisää seuraavassa sarjamme artikkelissa.

 

Rohkaisemme kasvattajia käyttämään nyt saatavilla olevia geenitestejä, kun he tekevät jalostusvalintoja. Geneettisten vikojen tunnettujen kantajien sukutaulut ja verinäytteet, sekä niiden vanhempien, sisarusten ja jälkeläisten tiedot tarvitaan avoimeen rekisteriin. Väittely voi käydä kuumana, kenellä on valtuudet koota tämä kansainvälinen pyrkimys yhteen. Täällä USA:ssa näyttää siltä, että AKC, UKC ja erilaiset rekisterit, kuten OFA ja CGC-ohjelma ottavat johdon käsiinsä. Toisten rotujen järjestöt tekevät aktiivisesti työtä geneettisten ongelmien kohentamiseksi. Rotujen, joilla on erittäin suuri sairausriski, pitäisi käyttää erityisiä jalostusstrategioita, kuten uusien rodun yksilöiden etsimistä rodun alkuperämaasta ja etsimällä sieltä haluttuja ominaisuuksia. Koirarotukirjojen avaamista pitäisi harkita. Tällä hetkellä koirarotukirjat ovat suljettuja, mutta ainoa tapa saada takaisin osa hävitetystä genettisestä monimuotoisuudesta on käyttää jalostukseen niitä koiria, joista rotu alun perin on lähtöisin. AKC:lla tulisi olla valmiit toimintaperiaatteet, joilla rodun alkuperämaasta saataisiin uusia kantakoiria, vaikkei siellä edes olisi mitään roturekisteriä. Tällä hetkellä jokaista rotujärjestöä pyydetään tässä taistelussa ”keksimään pyörä” uudelleen. Samojedi, saluki ja basenji ovat erinomaisia esimerkkejä tästä ongelmatilanteesta, sillä ne paimentolaisheimot, joiden koiria nämä olivat, ovat harvemmin säilyttäneet kirjoitettuja dokumentteja. Muutamista tärkeistä asioista on keskusteltava, kuten rekisteriemme pätevyydestä ja mitä meidän tulee tehdä suojellaksemme noita tiedostoja. Harrastajien tulee tiedostaa nämä ongelmat, jotta rakkailla eläimillämme olisi tulevaisuudessa elinmahdollisuuksia. Me olemme erilaisten rotujen vaalijoita, joten meillä on vastuu löytää vastauksia noihin geneettisiin ongelmiin.